Gestion locative sociale News 2024

De 15. Mäerz 2024 huet de Minister vum Logement an Aménagement du Territoire, den Här Claude Meisch alleguer d’Partner vun der Gestion Locative Sociale (GLS) zu
engem Meenungsaustausch an de Ministère invitéiert.
De Service Logement vum Kanton Réiden war duerch den Här Gérard Zoller, Buergermeeschter vun der Gemeng Sëll a vun der Madamm Monique Mahowald, Agent Immobilier Social vum Kanton Réiden vertrueden.

Wat gëtt et Neies fir d’Proprietären an der GLS:
Fir nach méi Proprietären z’encouragéieren hir Immobilie an d’Gestion Locative Sociale ze setzen, ass virgesinn, de Steierbefreiungsquot vu 75% op 90% op d’Netto Locatiounsakommes z’erhéijen!

Virdeeler vun der Gestion Locative Sociale :
• garantéierte Loyer fir de Proprietär
• Steiervirdeel vu 75% op 90% um Revenu net locatif
• Begleedung vun de Beneficiairen am Logement duerch den Office Social vu Réiden
• Entretiens-Aarbechten am Logement

 

Le 15 mars 2024, le ministre du Logement et de l'Aménagement du Territoire, M. Claude Meisch, a invité tous les partenaires de la Gestion Locative Sociale (GLS) au ministère pour un échange de points de vue.
Le Service Logement du « Kanton Réiden » était représenté par M. Gérard Zoller, bourgmestre de la commune de Saeul et par Mme Monique Mahowald, agent immobilier social du « Kanton Réiden ».

Nouveautés pour les propriétaires dans la GLS :
Afin d'encourager encore plus de propriétaires à mettre leurs biens en gestion locative sociale, il est prévu d'augmenter le taux d'exonération fiscale de 75% à 90% sur les revenus locatifs nets !

Avantages de la Gestion locative sociale :
• loyer garanti pour le propriétaire
• avantage fiscal de 75% à 90% sur les revenus locatifs nets
• accompagnement des bénéficiaires dans le logement par le bureau social de Redange
• entretien et travaux dans le logement

Retour