Kulinaresche Vëlostour am Wëlle Westen

Wéini? Sonndes, de 17. Juli 2022

Sidd w.e.g. tëscht 10h30 an 11h00 beim Centre Culturel zu Wal (42, rue principale 8838 Wahl) fir Iech ze enregistréieren. Dee Moment kritt Dir och Äre Voucher. Et gëtt ee Parking beim Centre Culturel. Wann dee voll ass, kënnt Dir Iech bei d’Gréiwelser Schoul parke goen (de Vëlostour passéiert do zum Schluss).

Wéi wäit ass den Tour ?

Dëst Joer huet den Tour eng Längt vu 27km a geet insgesamt 587 m erop.

Dir kënnt den Tour um Geoportail mam GPX eroflueden: http://g-o.lu/3/6ORe

Den Tour féiert gréisstendeels iwwer goudronéiert Weeër (e puer méi kuerz Abschnitter ouni Asphalt) entweder iwwer national Vëlospisten, Feldweeër oder wéineg befuere Stroossen.

Präis

Menü (ouni Gedrénks): 48 €

Kannermenü (1/2 Portioun): 24 €

Wëll mir versichen esou gutt et geet alles bio a regional anzekafen an d’Präiser vun de Liewensmëttel di lescht Zäit vill geklomme sinn, huet sech dëst als käschtendeckende Präis erginn dee kee Benefice generéiert. 

Kulinaresch Statiounen

Op de 4 kulinaresche Statioune, kritt Dir jeweils ee Plat mat biologesche Produkter (Fleesch oder vegetaresch), wa méiglech aus der Regioun:

  • Foulscht: Cremant/Drauwejus & Amuse-Bouche
  • Rammerich: Zalotebuffet
  • Ueschdref: Haaptplat (Chili con / sin carne)
  • Randschelt: Taart mat Glace a Kaffi /Téi & Digestif

Umeldung & Bezuelen

D’Umeldung ass obligatoresch bis den 12. Juli.

Fëllt w.e.g. dësen Online-Formulaire aus: https://bit.ly/3wgD85F.

D‘Kontosnummer vum Kanton Réiden ass: LU33 0030 1315 8587 0000 (BGL).

Wann Dir bezuelt hutt, schécke mir Iech den 12./13. Juli eng Confirmatioun.

Pedelec lounen?

Wëllt Dir ee Pedelec (elektresche Vëlo) fir den Tour léinen (Präis: 25€), dann ONBEDÉNGT um Umeldungsformular androen a bei der Iwwerweisung matbezuelen.

Froen?

mobil@kanton-reiden.lu

Organisatioun: Syndikat Kanton Réiden mat de Gemenge Rammerich a Wal an hire Veräiner, deene mir ee grousse Merci ausdrécken.

Mir soen Iech Merci fir Är Bedeelegung a freeën eis Iech de 17. Juli mat derbäi ze hunn.

***

Balade culinaire à vélo dans le Wëlle Westen

Quand?

Dimanche 17 juillet 2022

Soyez s.v.p. entre 10h30 et 11h00 au Centre Culturel de Wahl (42, rue principale 8838 Wahl) pour vous enregistrer. À ce moment-là, vous recevrez également votre bon pour les stations culinaires. Il y a un parking au Centre Culturel de Wahl. Si celui-ci est plein, vous pouvez garer votre voiture à l'école de Grevels (la balade à vélo passe le site scolaire à la fin).

Circuit

Cette année, le tour a une longueur de 27 km et monte un total de 587 m.

Vous pouvez télécharger le circuit avec le fichier GPX sur http://g-o.lu/3/6ORe

Le circuit emprunte principalement des routes goudronnées (quelques sections plus courtes sans asphalte), soit sur des pistes cyclables nationales, des chemins ruraux ou des routes à faible trafic.

Prix

Menu (hors boissons) : 48 €

Menu enfant (1/2 portion) : 24 €

Nous essayons d'acheter des produits biologiques et régionaux. Avec les prix des aliments qui ont beaucoup augmenté ces derniers temps, nous aboutissons à ce prix nous permettant de couvrir les frais sans générer de bénéfice.

Stations culinaires

Sur les 4 stations culinaires, nous vous servons un plat de produits bio (viande ou végétarien) et si possible régionaux :

  • Folschette : Crémant / Jus de raison et Amuse-Bouche
  • Rambrouch : buffet de salades
  • Arsdorf: plat principal (Chili con / sin carne)
  • Rindschleiden : tarte avec glace et café/thé et digestif

Inscription & paiement

L'inscription est obligatoire jusqu'au 12 juillet.

Remplir s.v.p. ce formulaire en ligne: https://bit.ly/3wgD85F.

Le numéro de compte du Syndicat Intercommunal du Canton de Redange est:

LU33 0030 1315 8587 0000 (BGL).

Si vous avez fait le virement, nous vous enverrons une confirmation autour du 12/13 juillet.

Si vous souhaitez emprunter un pedelec (vélo électrique) pour le tour (tarif : 25 €), alors veuillez le cocher sur le formulaire d'inscription et payer avec votre menu.

Avez-vous des questions ?

mobil@kanton-reiden.lu

Organisateur : Syndikat Intercommunal du Canton de Redange avec les communes de Rambrouch et Wahl et des associations locales qui nous remercions chaleureusement

Retour