Foyer de jour a Butzen

Mir ënnerstinn der “ Kanner- a Jugendbetreiung Atert ASBL”

An eisen zwee Haiser betreie mir Kanner vun 2 Méint bis 4 Joer.

Eist Haus zu Räichel huet den November 1993 seng Dieren op gemaach, a gouf 2016/2017 opwenneg renovéiert. Hei hu mir Platz fir 18 Kanner vun 2 Méint bis 2 Joer a fir 20 Kanner vun 2 bis 4 Joer. Eist Haus zu Ell huet de September 2015 seng Dieren op gemaach. Hei hu mir Platz fir 6 Kanner vun 2 Méint bis 2 Joer a fir 12 Kanner vun 2 bis 4 Joer. Mir sinn also scho 25 Joer an der Kléngkandbetreiung fir de Kanton Réiden täteg.

„Hëllef mir et selwer ze maachen“. Dëse Leetsaatz begleet eis vun Ufank un. Mir praktizéieren haut eng oppen Pedagogik an der d‘Kanner awer net maachen wat se wëllen, mee si wëllen wat se maachen. Si erfueren bei eis Sécherheet an Gebuergenheet. Well nëmmen wann dës zwee Faktoren erfëllt sinn, kann e Kand sech fräi entwéckelen a léieren an d’Elteren hunn d’Gewëssheet dass hir Kanner gutt versuergt sinn.

 

 

F.d.J. A Butzen Ell

2, op der Tonn
L-8531 ELL

Tel: 26 62 08 82

ell@abutzen.lu
www.abutzen.lu

 

F.d.J. A Butzen Räichel

1a, rue MGR Jean Bernard
L-8558 Räichel

Tel: 26 02 45 25

reichlange@abutzen.lu
www.abutzen.lu

Retour